Allmänna villkor för utbildningar

Utbildningen genomförs av “FLO Johan Skoglöf AB” (BOLAGET). FLO står för “Future Learning Organization”.

Vid anmälan till BOLAGETS öppna utbildningar gäller följande villkor.

Avtalspart

BOLAGET begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan BOLAGET och arbetsgivaren eller annan som är fakturamottagare.

Bokning och bekräftelse

Bokning är bindande till det kurstillfälle som du har valt och vi kommer att skicka en bekräftelse så snart du har antagits på kursen eller programmet.

Kallelse

Senast två veckor före start skickas en kallelse per post eller e-mail till deltagaren med uppgifter om tid, ev. plats och övrig information inför utbildningens genomförande.

Fakturering

Avgiften för utbildningen faktureras vid utbildningens start med 30 dagar betalningsvillkor. Mervärdesskatt tillkommer på angivna programavgifter.

Avbokning

Vid förhinder kan du, innan utbildningen startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega. Det kostar heller ingenting att avboka din plats fram till fyra veckor innan utbildningen startar. Vid avbokning 4 – 2 veckor före start debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor före start debiteras 100% av avgiften. Vid eventuell inställd utbildning återbetalas alla inbetalda avgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.

Reservation för förändringar

Om utbildningen inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp starten eller ställa in. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare till programledaren. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur, etc. BOLAGET svarar inte för kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttat, ändrat eller inställd utbildning.

Upphovsrätt/Immaterierätt

Deltagaren har endast rätt att nyttja material som tillhandahålls i samband med någon av BOLAGET´s utbildningar för egen utbildning och har ingen annan rätt till materialet genom ägande eller licens.

All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i material eller som görs tillgängligt i samband med våra utbildningar förblir BOLAGETS egendom. Ingen del av materialet får kopieras, publiceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form. Materialet får inte användas för intern utbildning utan skriftligt godkännande från BOLAGET. Deltagaren eller deltagarens organisation får heller inte använda materialet i kommersiella syften, t.ex. genom att inkludera materialet i egen utbildning som erbjuds tredje part.

Allmänt

Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, all tidigare korrespondens och alla tidigare framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan BOLAGET och mottagaren. Allmänna villkor kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/programbeställningar som inkommer efter datumet för ändringen. Bestämmelserna och villkoren kan inte ändras utom i en skriftlig överenskommelse som undertecknats av en representant för BOLAGET. Att BOLAGET accepterar en inköpsorder som innehåller andra villkor förändrar inte dessa Allmänna villkor.