Allmänna villkor för program

Programmet genomförs av “FLO Johan Skoglöf AB” (BOLAGET). FLO står för “Future Learning Organization” och bolaget är delägare i Learntech AB.

Vid anmälan till BOLAGETS öppna program gäller följande villkor.

Avtalspart

BOLAGET begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan BOLAGET och arbetsgivaren eller annan som är fakturamottagare.

Bokning och bekräftelse

Bokning är bindande till det kurstillfälle som du har valt och vi kommer att skicka en bekräftelse så snart du har antagits på kursen eller programmet.

Kallelse

Senast två veckor före programstart skickas en kallelse per post eller e-mail till deltagaren med uppgifter om tid, plats och övrig information inför programmets genomförande.

Fakturering

Avgiften för programmet faktureras senast 30 dagar innan programmet startar med 30 dagar betalningsvillkor. Vid anmälan senare än 30 dagar före programstart gäller att betalning skall ske senast dagen före programstart. Mervärdesskatt tillkommer på angivna programavgifter.

Avbokning

Vid förhinder kan du, innan kursen eller programmet startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega. Det kostar heller ingenting att avboka din plats fram till fyra veckor innan kursen eller programmet startar. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kurs- eller programstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kurs- eller programstart debiteras 100% av avgiften. Vid eventuell inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.

Reservation för förändringar

Om något program inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp programstarten eller ställa in. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare till programledaren. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur, etc. BOLAGET svarar inte för kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttat, ändrat eller inställt program.

Upphovsrätt/Immaterierätt

Deltagaren har endast rätt att nyttja programmaterial som tillhandahålls i samband med någon av BOLAGET´s program för egen utbildning och har ingen annan rätt till materialet genom ägande eller licens.

All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i programmaterial eller som görs tillgängligt i samband med våra program förblir BOLAGETS egendom. Ingen del av programmaterialet får kopieras, publiceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form. Programmaterialet får inte användas för intern utbildning utan skriftligt godkännande från BOLAGET. Deltagaren eller deltagarens organisation får heller inte använda programmaterialet i kommersiella syften, t.ex. genom att inkludera materialet i egen utbildning som erbjuds tredje part.

Allmänt

Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, all tidigare korrespondens och alla tidigare framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan BOLAGET och mottagaren. Allmänna villkor kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/programbeställningar som inkommer efter datumet för ändringen. Bestämmelserna och villkoren kan inte ändras utom i en skriftlig överenskommelse som undertecknats av en representant för BOLAGET. Att BOLAGET accepterar en inköpsorder som innehåller andra villkor förändrar inte dessa Allmänna villkor.