Kunder

Organisationer som moderniserat sitt lärande och bygger förmågor snabbare

I mer än 25 år har jag hjälpt över 100 organisationer att modernisera lärandet för att bli snabbare på att anpassa sig och bygga nya förmågor. Några exempel på resultat från projekten är: 

  • Förbättrade de anställdas prestationer med 70 %.
  • Sparade 200+ MSEK på digitalisering och målgruppsanpassning av utbildningar.
  • Förkortade tid till kompetens med 80 %.
  • Ökade medarbetarnas läraktiviteter med 300 %.
  • Förkortade ledtid för utveckling av utbildningar från 6 månader till 1 månad.

Du hittar beskrivning av några större projekt längre ner. Sedan 2020 arbetar jag huvudsakligen med mindre insatser. Exempel är att hjälpa företag att ta fram strategi för att utveckla lärandet i organisationen eller workshops för att höja kompetensen hos de som arbetar med lärande.

Med mina workshops har jag inspirerat både stora företag som Ericsson, SEB, IF, Tele2, Handelsbanken, Electrolux, Essity, Scania, Swedbank, Länsförsäkringar, SBAB, Skanska och mindre organisationer som TRE, Tele2, Telenor, Bonnier, Axfood, IVER, JM, Tieto, Unionen, Transportstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Projekt och initiativ

Strategi för lärande organisation (2021 – )

Sedan 2021 stöttar jag flera organisationer som tar fram en strategi för lärande i organisationen, bl.a. Essity, Sandvik, JM och Sandvik. I arbetet utgår vi från organisationernas strategi och förändringar i omvärlden. Ur slutsatserna prioriterar vi viktiga förmågor för lärande som organisationen behöver etablera. Det sammanfattas i en vision och en målbild. Beroende på förutsättningarna för att etablera förmågorna tar vi slutligen fram de initiativ organisationen skall driva de närmaste åren samt en förändringskarta.

 

Program för utveckling av lärförmåga och lärkultur (2020)

Tillsammans med deltagare från bl.a. Scania, Länsförsäkringar, ICA, Skanska och Boliden genomförde vi ett större program för att höja bolagens förmåga att utveckla medarbetarnas förmåga att lära. Programmet innefattade bl.a. genomgång av forskning och best-practice, uppgifter i den egna organisationen, diskussioner och delning av exempel.

 

 

Koncerngemensamt system för lärande, kompetenshantering och utvecklingssamtal (2016 – 2019)

Handelsbanken förnyar sina processer och system för lärande och kompetensutveckling för att möta framtida utmaningar inom bank och finans. Som projektledare har jag stöttat förstudie, harmonisering av krav mellan 6 länder, upphandling av lärandeplattform (SABA), migrering av ett flertal existerande system samt införande i organisationen.

Projektet har infört stöd för utbildning och certifiering, roller och kompetenser, utvecklingssamtal, handlingsplaner och kontinuerlig uppföljning. Handelsbanken har även uppdaterat organisation och arbetssätt inom lärande för att kunna ta ytterligare steg med SABA och lärandet på Handelsbanken.

 

Strategi för lärande (2016)

SEB uppdaterar sin strategi för lärande för att bättre möta de snabba förändringarna inom bank och finans. Jag faciliterade arbetet med att ta fram en ny lärstrategi och en roadmap.

Arbetet innebar research av trender och behov, facilitering av workshops, definition av framtida målbild, inventering av nuvarande läge och en handlingsplan för att hantera förändringen och utveckla förmågorna inom lärande mot målbilden.

 

Utbildningslösning för globalt logistiksystem (2015 – 2016)

Som ett led i H&M´s digitalisering införs ett nytt logistiksystem globalt. Jag stöttade arbetet med att utforma en digital lösning för utbildning och snabbare införande vid lansering i nya länder.

 

 

”Learning Strategic Direction 2020” (2014 – 2015)

Sandvik vill utveckla sitt lärande för att möta de mål och utmaningar som Sandviks 2020 strategi innebär. Målet är att bli ”best-in-class” inom lärande i sin bransch.

Jag har genomfört en förstudie som inneburit att kartlägga trender och nuläge inom lärande i Sandvik och sedan stötta arbetet med att ta fram strategi för att nå ett önskat läge. Resultatet har blivit en ”roadmap” som visar på de projekt som behöver göras för att förbättra den lärande organisationen.

 

Förstudie kompetenshantering och nytt LMS (2014 – 2015)

SOS Alarm har ett behov att tydliggöra kompetenskrav och lättare göra bedömningar av anställdas kompetenser. Man har också ett behov att stötta kompetenshantering, lärande och ev. andra HR processer med ett nytt system.

Under 2014 har jag genomfört förstudie som pekat på de viktigaste behoven av förbättringar. Ett av dessa är ett system som möjliggör och förenklar bättre planering och uppföljning av kompetenser och utbildningsaktiviteter. Jag ledde en förstudie för att förtydliga kraven på ett LMS.

 

Införande av nytt LMS och kompetenshantering (2013 – 2016)

SCANIA vill vidareutveckla sin globala kompetensutveckling. Målet är att kunna identifiera kompetensbehov vid förändringar i verksamheten, uppdatera roller, tillhandahålla relevant lärande och utvecklingsstöd och kunna följa upp på en global nivå. Under 2013 har jag varit projektledare för en förstudie med syfte att identifiera affärsbehov, bedöma nuvarande situation och skapa rekommendationer för förbättringar.

Förstudien har tittat på organisation, processer och arbetssätt för kompetenshantering, men också undersökt behovet av systemstöd. När det gäller systemstöd har vi också undersökt organisationens behov och krav och jämfört mot Scanias nuvarande LMS och andra på marknaden.

Förstudien har resulterat i projekt för att upphandla ett nytt LMS, etablera en global kompetens- och karriärmodell samt att etablera ett verksamhetsansvar för kompetenssäkring. Jag leder just nu en pilotfas där grundläggande arbetssätt skall tas fram och testas i ett antal piloter.

 

Intern förmåga att producera eLearning (2013)

SE Banken har under de senaste åren förändrat och ökat förmågan i sin utbildningsorganisation. Min kollega Lotta Sundell har drivit förändringsarbetet från Learntechs sida. I nuvarande fas etableras ansvar och förmågan att driva lärande ute i organisationen. För att öka hastighet och anpassning till affärsbehov skall nu ämnesexperter ute i verksamheten kunna producera eLektioner (Rapid eLearning) och eInstruktioner (t.ex. video och skärminspelningar).

Min uppgift har varit att upphandla verktyg för Rapid eLearning och för eInstruktioner. En andra upphandling har gällt producenter som snabbt och kostnadseffektivt kan producera Rapid eLearning. Båda dessa upphandlingr har gett en bra genomlysning av marknaderna för Rapid eLearning och eInstruktioner.

 

Prioriterade utvecklingsområden inom lärande (2013)

Som ett led i pågående utvecklingsarbete, ville utbildningsfunktionen på Handelsbanken identifiera prioriterade utvecklingsområden. Tillsammans med HR och utbildningsorganisationen genomförde jag en serie workshops med start i Handelsbankens behov och strategier och som resulterade i ett antal prioriterade utvecklingsprojekt.

 

eLearning för Toyota Industries Business Practices (2012 – 2013)

Toyota Industries implementerade Toyota Industries Business Practices (TIBP) i deras europeiska bolag. Jag stöttade med att utforma ett förändrings- och utbildningsprogram och ledde även utvecklingen av 7 eLektioner runt TIBP.

 

Strategi och krav för nytt LMS (2012)

Volvo har ett antal LMS inom olika verksamheter inklusive ett egenutvecklat LMS. Uppdraget, med Volvo IT, som uppdragsgivare gick ut på att samla behov och krav från olika verksamheter, t.ex. Lastvagnar, Penta, Construction Equipment m.fl. samt att ta fram en strategi för framtida LMS med inriktning att gå mot ett gemensamt LMS.

 

Etablera Ericsson Academy (2007 – 2012)

Ericsson har sedan ett antal år byggt upp en distribuerad organisation för den interna utbildningen. Jag genomförde de första studierna 2007/2008, deltog i att etablera de processer och system som behövdes under 2009 samtidigt som konceptet testades på viktiga områden som t.ex. 4G.

Projektet har inneburit kravställning, utveckling och driftsättning av ett helt nytt koncept för ”Läportaler” inom Ericsson. Det har också inneburit framtagning av processer, verktyg och metoder för framtagning av interaktiv utbildning samt metoder för utvärdering av användande och effekt av lärande aktiviteter.

Under 2009-2011 var jag ansvarig för att ta fram arbetssättet bakom Ericsson Academy samt ledde en intern grupp på Ericsson med 9 konsulter som implementerade arbetssättet inom de olika affärsområdena. Ericsson Academy har med detta koncept gått från 0 till 30.000 unika användare varje månad på 2 år. Projektet har involverat ett flertal konsulter från Learntech.

 

Kompetensprocess och upphandling av LMS (2011 – 2012)

CSN omvandlar sin utbildningsfunktion till att bättre möta de kompetenskrav som finns i organisationen samt till att använda flexibelt lärande. Learntech stöttade CSN att ta implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetenshantering. Projektet har inneburit framtagning av mallar och arbetssätt för att ta fram kompetensprofiler. Vi har även implementering av process för att utforma kursmaterial motsvarande de kompetensgap som finns. Implementering av process och metoder för framtagning av interaktiv utbildning; Rapid eLearning. Kravställning och upphandling av ett kursadministrativt system, ett LMS.

 

Upphandling av nytt LMS (2009 – 2010)

Som ett led i nystarten efter separationen med GM behövde SAAB uppdatera hela arbetssättet för sin Akademi. Jag deltog tillsammans med mina kollegor i processen med att kravställa och upphandla plattformar för en lärportal samt ett kursadministrativt system, ett LMS.

 

Kompetensprocess och nytt LMS (2008 – 2009)

Jag har tidigare arbetat med TMHE (tidigare BT Truckar) när det gäller eKurser för servicetekniker över hela världen samt upphandling och implementation av ett LMS. Under 2008-09 stöttade jag Toyota i att ta fram en process för Toyota Material Handlings inom utbildning och kompetenshantering för Europa. Projektet innebar implementering av en process för systematisk kompetenshantering, från definition av kompetensprofiler till framtagning av interaktiv utbildning.

 

Införande LMS och framtagning produktkurser (2008)

Hägglunds har de senaste åren upplevt en stark internationell expansion. Det ställer höga krav på att anställa och utbilda nya tekniker. Jag stöttade under 2008 Hägglunds med att ta fram ett koncept för eKurser som skall komplettera utbudet av klassrumskurser. Jag har inom ramen för detta projekt lett produktionen av en första eKurs samt etablerat ett kursadministrativt system, ett LMS lämpligt för detta första steg.

 

Införande LMS och förändringsprogram för Customer Care (2006 – 2008)

WWL implementerade som ett led i sitt ”Customer Care Competence Development Iniative” en webbaserad lösning för kompetensstöd. Jag ansvarade för behovsanalys, nedbrytning av verksamhetsmål till utbildningsmål, utformning av webaserad lösning för kompetensstöd, upphandling och ledning av resurser för produktion av innehåll, upphandling och driftsättning av portal/LMS samt initiering av förändringsarbete. Lösningen har implementerats i hela världen.

 

Upphandling och produktion av eKurser och LMS för Gripen Sydafrika (2005 – 2007)

SAAB hade kravet att leverera en eKurs för piloter och tekniker i samband med leveransen av Gripen till Sydafrika. Projektet var ett av de största i Europa inom eLearning. I mitt uppdrag ingick att genomföra analyser, design och ta fram kravspecar för eKurser, LMS och produktionsmiljö. I mitt uppdrag ingick också att ansvara för processer, systemstöd och utbilda personal på SAAB för att kunna sköta stora delar av framtagningen internt.

 

Infört arbetssätt för Rapid eLearning (2006)

JohnDeere utvecklar sin kundutbildning till att även inkludera eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en modell som JohnDeere kan använda för att själva ta fram eKurser, samt att utbilda personal inom utbildningsavdelningen på verktyg för Rapid e-Learning.

 

Arbetssätt för eLearning (2005)

Jag stöttade BT i att etablera förmåga att producera eLektioner för säljare och servicepersonal. I uppdraget ingick att implementera ett LMS, etablera utvecklingsprocess för eLektioner, utbilda personal i verktyg och metoder samt stöttande under de första produktionerna.

 

Processer och stöd för intern (e)kursutveckling (2004 – 2005)

Folksam har de senaste åren byggt upp en e-Baserad kompetensförsörjning och därmed ersatt stora delar av den lärarledda utbildningsverksamheten. I uppdraget har ingått att stötta den interna produktionsgruppen genom att ta fram en utvecklingsmodell, instruktioner, mallar och att utbilda/stötta. Speciellt fokus har lagts på de tidigare faserna att identifiera vilka typer av kompetensstöd som svarar mot behov av förbättrade prestationer.

 

UNHCR – Upphandlat produktion av eKurs (2004)

UNHCR fick 2004 i uppdrag att ta fram en eKurs med syfte att informera elever i årskurs 8 om Genévekonventionen och flyktingars situation. I uppdraget ingick att studera problembilden (fördomar), ta fram kravspecifikationer samt att upphandla en producent av eKursen.

 

Kongsberg Defence – Upphandlat LMS samt producent för eKurser (2003)

Kongsberg Defence hade som uppdrag att leverera en integrerad utbildningsmiljö för Stridsfordon 90, inkluderande Simulatorer och eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en kravspecifikation för en teknisk plattform (LMS) och att upphandla en underleverantör