PROGRAM: “Learnability” – utveckla lärförmågan hos dina medarbetare

Allt fler branscher förändras nu i grunden. Den allt snabbare tekniska utvecklingen gör att vi medarbetare behöver bli bättre på att anpassa oss och lära nya förmågor.

Hur sprider vi den förmågan i organisationen? Hur gör vi förmågan att lära nytt till en grundläggande förmåga hos alla medarbetare?

Programmet ger dig kunskaper, verktyg och exempel på aktiviteter för att kraftigt öka medarbetarnas förmåga att lära! Under åtta veckor använder du ett par timmar i veckan tillsammans med likasinnade och med vår coach för att skaffa dig verktygen att utveckla kulturen och medarbetarnas förmåga att lära.

Efter programmet har du en färdig plan för hur du och dina kollegor skall implementera lärförmågan – learnability – i din organisation.

ÖversiktProgrammålModulerFormatFör vem?Varför?Boka?

ÖVERSIKT

Öka medarbetarnas förmåga att lära

I en värld där utvecklingen går allt snabbare blir förmågan att lära allt viktigare. Livslängden på kunskaper blir allt kortare och vi kan allt mindre vila på gamla kunskaper och erfarenheter. Som individer blir livslångt lärande en nödvändighet. För företag är hastigheten att lära av omvärld, utveckling och medarbetare en nödvändighet och en konkurrensfaktor.

Programmet är till för dig som vill öka förmågan till lärande i din organisation. Målet är att du under 8 veckor skaffar dig kunskaper, exempel och aktiviteter som du kan använda för att öka förmågan att lära i din organisation.

Under programmet arbetar du med olika aspekter av lärförmåga och tar stegvis fram en plan för hur den implementeras i organisationen.

Programmet ger dig redskapen för att hjälpa medarbetare att:

 • Skapa motivationen för ständigt lärande.
 • Planera och utvärdera sitt lärande.
 • Lära mer av sina erfarenheter, samarbete med andra, information i omvärlden och utbildning.

Du får lära dig hur kulturen kan användas för att uppmuntra lärande och konkret vad ledare behöver göra. På vägen utvecklar du du din egen lärförmåga, så att du med ditt eget exempel är en ledstjärna som kan påverka andra intressenter.

Programmet bedrivs online med hjälp av samarbetsplattformen Microsoft Teams (som alla kan nå i sin browser). Här publiceras videos, dokument och artiklar för självstudier. Varje vecka genomför du uppgifter i din verksamhet med hjälp av instruktioner och mallar som du får i programmet.

Diskussion med andra deltagare med liknande utmaningar ger dig goda exempel och ytterligare verktyg att använda. Förutom att diskutera i Teams deltar du i ett webmöte varje vecka.

Ett program där du får hjälp att utveckla förmågan att lära hos dina medarbetare

PROGRAMMÅL

Vad du kommer att kunna göra

Målet med programmet är att du skall kunna driva aktiviteter för att höja dina medarbetares förmåga att anpassa sig till den allt snabbare utvecklingen och lära nya förmågor. Efter programmet kommer du:

 • Ha tagit fram en plan för implementation av lärförmåga i din organisation.
 • Kunna driva aktiviteter runt motivation och Growth Mindset.
 • Hjälpa medarbetare att utforma resultatbaserade mål (OKR), skapa hållbara planer, be om återkoppling och utvärdera sitt lärande.
 • Ge medarbetare metoder och verktyg för att lära mer av erfarenheter, andra, omvärlden och utbildningar.
 • Hjälpa medarbetare att omsätta vad de lärt till nya förmågor i arbetet.
 • Hjälpa chefer att utveckla sina medarbetares förmåga att lära.
 • Skapa inspirations- och hjälpsidor för lärförmåga – “learnability”.

MODULER

Åtta veckor med ökat lärande

Programmet pågår under åtta veckor. Varje vecka har sitt eget tema med självstudier, uppgifter och diskussioner. Du avgör själv hur mycket arbete du lägger ner. Du kan t.ex. ta programmet som en orientering och förberedelse för en satsning ni kommer göra senare och lägger då mindre tid.

Du kan också se det som en tillfälle att bygga förmåga inom utbildningsavdelningen och förbereda implementation i verksamheten. Du lägger då mer tid. Vi rekommenderar 1-3 timmar i veckan.

Vecka 1 – Introduktion och lärande kultur
Vi går igenom programmets upplägg och vad som ingår i begreppet lärförmåga – “learnability”. Vi diskuterar hur vi arbetar med att utveckla en lärande kultur och gör avgränsningar för vad som ingår i programmet. Din uppgift är att bedöma nuvarande lärförmåga i din organisation.
Vecka 2 – Arbeta med motivation och “Growth Mindset”
Hur styr motivationen vår vilja att lära? Hur kan du arbeta med Growth Mindset i din organisation? Vi ger exempel på hur medarbetare kan arbeta med sin motivation och sitt Growth Mindset. Du får uppgift att planera en aktivitet runt Growth Mindset i din organisation.
Vecka 3 – Planering och uppföljning
Vi arbetar med verktyg för att bättre förstå omvärldens krav och skapa resultatbaserade mål (OKR). Hur stöttar vi chefer och medarbetare att skapa planer för dagligt lärande som håller och passar ett tidspressat arbete? Vi diskuterar grunderna i återkoppling, hur medarbetare och chefer samverkar runt en tät återkoppling. Din uppgift är att granska och kommentera din organisa-tions mallar för utvecklingsplaner. Hur kan de stötta ett ständigt lärande?
Vecka 4 – Lära mer av utbildning
Vi diskuterar hur medarbetare bättre kan adressera sina kompetensgap. Hur kompletterar medarbetarens sin utveckling genom externa MOOC´s och kursbibliotek? Du får själv pröva på kursbibliotek och ett verktyg (LXP) för att organisera lärandet. Vi går igenom hur medarbetaren kan sätta upp sin personliga lärmiljö. Vi diskuterar hur chefen kan hjälpa medarbetaren att omsätta nya kunskaper till förmågor. Din uppgift är att sätta upp din egen person-liga lärmiljö.
Vecka 5 – Lära mer av erfarenheter
Vi går igenom hur medarbetaren lär mer av erfarenheter genom att experiment-era, be om återkoppling, reflektera och tillämpa i nya situationer. Vi diskuterar chefens ansvar att möjliggöra nya erfarenheter. Hur kan mer återkoppling stötta ständiga förbättringar. Vi diskuterar metoder för reflektion och dokumentation av gjorda erfarenheter. Du får i uppgift att införa reflektion på veckomöten i din enhet.
Vecka 6 – Lära mer av andra
Vi diskuterar hur vi kan lära mer av samarbeten. Vad innebär att arbeta “transparent”? Hur kan vi använda plattformar för samarbete? Vi diskuterar hinder och möjligheter för att få till mer samarbete och kunskapsdelning.
Du får i uppgift att inventera möjlig-heterna i din organisation och ta fram en guide för kunskapsdelning.
Vecka 7 – Lära mer av omvärlden
Med internet och sociala medier har lärande av omvärlden blivit en viktig källa för lärande. Du får lära dig att använda verktyg för att hitta och kurera informationsflödet från omvärlden. Hur kan du hjälpa medarbetarna att navigera i informationsflödet? Hur kan ni bättre dela viktiga kunskaper och erfarenheter i din organisation?
Du får som uppgift att föreslå verktyg för kurering av informationsflödet för din organisation.
Vecka 8 – Utbilda cheferna
Vi diskuterar chefernas roll i att utveckla medarbetarnas lärförmåga. Hur kan de utveckla lärförmågan genom att vara en förebild, utmana medarbetarna, inkludera reflektion, prata om misstag, uppmuntra samarbete och lärande m.m. Vi ger exempel på aktiviteter som chefen kan inkludera i arbetet, t.ex. reflektionsmöten. Du får i uppgift att planera hur “lär-förmåga” blir en del av ledarutvecklingen.

PROGRAMFORMAT

Vad du kommer att göra på programmet

Programmet genomförs under 8 veckor och har lika många teman.

Varje vecka publicerar vi en ny uppgift att lösa. Uppgiften kan t.ex. vara att skapa en plan för att införa “learnability” i ledarutvecklingen. Till uppgiften hör självstudiematerial i form av videos, dokument och artiklar samt mallar och verktyg att använda.

Nya verktyg
få nya kunskaper, verktyg och metoder för ditt och medarbetarnas lärande.

Lär av andra
utbyt erfarenheter och lär av likasinnade.

Nya beteenden
få hjälp att öka motivation att lära och och befästa nya vanor i vardagen.

Programmet genomförs i Microsoft Teams där uppgifter och material för självstudier successivt publiceras. Till uppgiften hör diskussionsfrågor som vi diskuterar i varje veckas aktivitetsflöde.

Tillsammans med gruppen hittar ni fler exempel, fler verktyg och stöttar varandra i att tillämpa nya beteenden i vardagen och få riktiga förändringar att hända.

Du kan genomföra uppgiften och läsa innehållet när som helst under veckan. Både uppgift och material är kvar så att du senare kan titta tillbaka på innehållet.

Vi kommer att ha ett fast webmöte varje vecka. På mötet förtydligar vi veckans uppgift och material, frågor som kommit upp, tar upp diskussioner och delar erfarenheter. Webmötena kommer att spelas in om du skulle missa ett tillfälle.

Hur mycket tid du lägger är upp till dig och hur mycket du engagerar dig i uppgiften och diskussionerna. En bedömning är ca 1-3 timmar i veckan för att titta/läsa material, genomföra uppgiften, diskutera på Teams och delta på webmötet.

Teams-gruppen och materialet ligger kvar 6 månader om du inte har tid att engagera dig under en vecka. Efter denna period genomför vi ett uppföljningsmöte där alla deltagare delar erfarenheter de gjort under tiden.

Med från programmet får du:

 • En implementationsplan för din organisation.
 • Självstudiematerial (video, PDF, artiklar).
 • Exempel och tips från mig och andra deltagare.
 • En plan för att implementera lärförmåga i din organisation

FÖR VEM?

Programmet är för dig som arbetar med kompetens och lärande

Programmet är för dig som arbetar med kompetens och lärande, t.ex inom HR eller en utbildningsorganisation. Du har, eller kommer inom en framtid få ansvar att utveckla förmågan att lära hos dina medarbetare.

Du har själv arbetat med lärande och vill nu vässa din lärförmåga ytterligare för att vara en ledstjärna för andra, t.ex. ledningen på företaget.

VARFÖR?

Utmaningar som kräver ökad lärförmåga

Anledningen att vilja gå det här programmet är många, här är några skäl som vi hört:

Vi har infört ny teknik inom lärande den senaste tiden, men märker att medarbetare inte utnyttjar möjligheterna. Vi behöver aktivt arbeta med medarbetarnas lärförmåga.”

“Vårt företag har stora utmaningar och lärandet står i centrum. Som HR-professionell behöver jag coacha ledare jag kommer i kontakt med.”

“De senaste åren har utvecklingen inom HR/utbildning formligen exploderat. Jag känner att jag behöver hitta nya sätt att hänga med.”

Varför investera i lärförmåga:

 • Att fokusera på medarbetarnas lärförmåga är nödvändigt i en tid av allt snabbare förändringar.
 • 90% av medarbetarnas lärande sker i andra former än utbildning, t.ex. samarbete, erfarenheter eller internet. Investeringar i att stötta dessa 90% ger mer effekt än att fortsätta lägga alla investeringar på utbildning.
 • Att utveckla medarbetarnas lärförmåga kräver en förändring av kultur och ledarskap, vilket tar flera år att påverka. Det är dags att börja redan nu.

Några andra vinster mer programmet:

 • Du får metoder, aktiviteter, forskning och exempel som du kan använda för att utveckla lärförmågan i din organisation.
 • Du bygger din egen och ditt teams (om ni är fler i programmet) lärförmåga. Ni skapar den kritiska massa som behövs för att påverka andra intressenter.
 • Du skapar relationer med likasinnade från andra organisationer som kan stötta dig med exempel och kunskaper.
 • Du bidrar till att göra din organisation mer anpassningsbar och redo för de snabba förändringar som kommer.

Programansvarig

Jag heter Johan Skoglöf och är ansvarig för det här programmet. Jag har själv arbetat med mitt lärande i en stor mängd utmanande projekt för bl.a. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

På senare tid har jag specialiserat mig på frågor runt lärförmåga och lärande kultur. Som expert inom området är det viktigt för mig själv att hela tiden lära så effektivt som möjligt.

Planerade tillfällen

Årets första program är fullbokat och pågår under januari – mars 2020.

Nästa tillfälle startar den 24 augusti och pågår fram till den 27 oktober.

Programmet kan också genomföras internt i din organisation. Gör intresseanmälan nedan. Det är inte en bindande anmälan. Du får information när bokning till programmet öppnar.

Kostnad för programmet

De öppna programmen kostar 16.000 kr exkl. moms. Är ni flera som går från samma organisation så erbjuder jag rabatter.

Kontakta mig för offert för ett företagsinternt program.Author: Johan Skoglöf
Johan är visionär och senior konsult med missionen att hjälpa företag att skapa framtidens lärande organisation. Med över 25 år i branschen och kunder som Ericsson, Volvo, Scania, SEB, Handelsbanken, HM och ICA har Johan en bred erfarenhet i hur lärande organisationer skapas.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.