LearningSuccess

Ramverket för att utveckla L&D till att snabbare bygga framtidens förmågor och en lärande organisation

Allt större utmaningar för dig inom L&D

Du som arbetar med lärande och utveckling möter idag allt större utmaningar. Kraven från ledning och medarbetare ökar samtidigt som metoder och teknik för lärande genomgår en stor förändring.

  • Ökad digitalisering leder till omfattande behov av reskilling.
  • För medarbetarna är nu möjligheten att utvecklas och lära allt viktigare.
  • Sättet vi vill lära på har snabbt ändrats. Idag skall det ske socialt, i korta stunder och direkt i arbetet.
  • Företag konkurrerar idag med hastigheten att lära. Ledningen vill ha medarbetare som är snabba att anpassa sig och lära nytt.
  • Det är svårt att navigera i allt fler nya innovationer inom lärande, speciellt ny teknik för lärande.

Utvecklas med LearningSuccess

Att modernisera lärande och bygga en lärande organisation är en lång resa från klassrummet till ett lärande i som drivs av medarbetaren och sker i arbetet.

Forskningen visar tydligt vilka organisatoriska förmågor som är framgångsrika för att etablera en lärande organisation. Mina 25 års erfarenhet visar hur det bäst görs. Kunskapen är samlad i LearningSuccess – ramverket för att bygga en lärande organisation.

  • Kartläggning och nuläge – bedöm din organisations nuläge. Vilka förmågor är etablerade, vilka är kritiska att snabbt utveckla.
  • Vision, strategi och handlingsplan – ta fram visionen och strategin som visar hur lärande bidrar till organisationens utmaningar. Handlingsplanen visar vägen.
  • Förändringskraft – förankra initiativen som krävs för att nå visionen. Bygg förmågorna att driva förändringarna i ditt team. Skapa mandat och momentum.
  • Implementering – arbeta med stegvisa piloter för att implementera nya förmågor och sätt att lära. Etablera ägarskap i organisationen och skala upp med teknik.
  • Utvärdera och förbättra – utvärdera kritiska data för att påvisa effekten av förändringarna som genomförs. Analysera gap och förbättra.
Att utveckla L&D en lärande organisation är en cyklisk process där du steg för steg implementerar de organisatoriska förmågor som krävs för att bygga en lärande organisation.

Kartäggning av nuläget

Bedöm hur organisationens lärande påverkar affärsresultaten. I vilken mån utvecklar medarbetare de förmågor som är nödvändiga för organisationen skall vinna på marknaden?

Hur bidrar medarbetare och chefens inställning och kulturen till hastigheten att lära nytt. 

Vilka organisatoriska förmågor som t.ex. teknik för lärande, samarbete och kunskapsdelning, kontinuerligt lärande i arbetet är på plats.

 

Resultatet visar vilka organisatoriska förmågor för lärande som är mest kritiska att utveckla och vilka affärsvärden de kan ge.

Med enkäter för självbedömning och en workshop hjälper jag dig att skapa en tydlig bild av nuläget.

Vision, strategi och handlingsplan

Ta fram visionen, strategin och handlingsplanen för lärandet så att din din organisation kan möta utmaningarna.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att gå bortom digitalisering av utbildningar, till ett läge där medarbetare driver sitt lärande själva, med kultur och teknik som möjliggörare och där lärandet sker i arbetet och genom samarbete.

Ni skapar insikter om nuläge och trender, tar fram en vision och målbild, utvärderar möjligheter att nå dit och tar fram handlingsplanen.

Förändringskraft

Att driva förbättringsarbetet kräver förändringskraft. Några nycklar i arbetet är stor kunskap om förändringarna i ditt team, förankring hos ledning och intressenter samt stegvisa piloter som skapar ökat mandat och momentum.

Förankringen börjar med tydliggöra behovet av förändring, värdet av lärande och att lärande inte längre bara är kurser.

Underlag från strategiarbetet används för att stötta  kommunikation och aktiviteter runt framtidens lärande. Tydliggör också vinster i verksamheten och räkna på business case för tänkta initiativ.

Lärande har på kort tid förändrats stort. Det gäller allt från metoder, kultur till teknik. För att lyckas driva förändringarna arbetar vi med att upskilla medarbetarna i L&D teamet och de som skall driva initiativen.

 

Implementering

Implementering börjar med att engagera de som skall driva förändringen och att skapa planerna.

Jag stöttar dig och bidrar med erfarenhet från mina 30 år i branschen och över 100 projekt i större organisationer.

Som stöd för implementeringen får ni tillgång till LearningSuccess community med planer, instruktioner, mallar och videos som hjälper er. Jag bidrar också med veckovisa coachingsamtal för att följa upp och ge råd.

Mitt stora nätverk av konsulter, projektledare och leverantörer bidrar till att ni lyckas med implementeringen.

Utvärdera och förbättra

Att modernisera och förbättra L&D och lärandet är ett kontinuerligt arbete. Det bästa är att arbeta i små steg och ständigt utvärdera effekten. Genom att arbeta agilt, sätta korta mål och utvärdera, följer du ständigt upp resultatet av arbetet.

Med hjälp av mina utvärderingsverktyg för “projekt”, “kultur” och “lärande organisation” analyserar vi vad som går bra och var förbättringar kan ske.