+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

LearningSuccess

Ramverket för att skapa en snabbrörlig organisation som bygger framtidens förmågor

Allt större utmaningar för dig inom L&D

Du som arbetar med lärande och utveckling möter idag allt större utmaningar. Kraven från ledning och medarbetare ökar samtidigt som metoder och teknik för lärande genomgår en stor förändring.

  • Ökad digitalisering leder till omfattande behov av reskilling.
  • För medarbetarna är nu möjligheten att utvecklas och lära allt viktigare.
  • Sättet vi vill lära på har snabbt ändrats. Idag skall det ske socialt, i korta stunder och direkt i arbetet.
  • Företag konkurrerar idag med hastigheten att lära. Ledningen vill ha medarbetare som är snabba att anpassa sig och lära nytt.
  • Det är svårt att navigera i allt fler nya innovationer inom lärande, speciellt ny teknik för lärande.

Utvecklas med LearningSuccess

Att modernisera lärande och bygga en lärande organisation är en lång resa från klassrummet till ett lärande i som drivs av medarbetaren och sker i arbetet.

Forskningen visar tydligt vilka organisatoriska förmågor som är framgångsrika för att etablera en lärande organisation. Mina 25 års erfarenhet visar hur det bäst görs. Kunskapen är samlad i LearningSuccess – ramverket för att bygga en lärande organisation.

  • Kartläggning och handlingsplan – bedöm din organisations nuläge. Vilka förmågor är etablerade, vilka är kritiska att snabbt utveckla. Handlingsplanen visar vägen.
  • Vision och strategi – ta fram visionen och färdplanen som visar hur lärande bidrar till organisationens utmaningar. 
  • Förutsättningar för förändring – förankra initiativen som krävs för att nå visionen. Bygg förmågorna att driva förändringarna i ditt team.
  • Implementering – Med hjälpa av mina instruktioner, mallar, korta videos och återkommande coachingmöten tar du implementationen framåt.
  • Utvärdera och förbättra – Vi följer kritiska data för att påvisa effekten av förändringarna som genomförs. Vid återkommande “retrospectives” utvärderar vi och föreslår förbättringar.

Kartäggning och handlingsplan

Vi bedömer hur organisationens lärande påverkar affärsresultaten. Vi bedömer i vilken mån medarbetare utvecklar de förmågor som är nödvändiga för organisationen skall vinna på marknaden. 

Vi bedömer hur medarbetare och chefens inställning och kulturen bidrar till hastigheten att lära nytt. Slutligen bedömer vi vilka organisatoriska förmågor som t.ex. teknik för lärande, samarbete och kunskapsdelning, kontinuerligt lärande i arbetet är på plats.

Resultatet visar vilka organisatoriska förmågor för lärande som är mest kritiska att utveckla och vilka affärsvärden de kan ge.

Vision och strategi

Ta fram visionen och strategin för lärandet så att din din organisation kan möta utmaningarna.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att gå bortom digitalisering av utbildningar, till ett läge där medarbetare driver sitt lärande själva, med kultur och teknik som möjliggörare och där lärandet sker i arbetet och genom samarbete.

Ni skapar insikter om nuläge och trender, tar fram en vision och målbild, utvärderar möjligheter att nå dit och tar fram förändringskartan.

Förutsättningar för förändring

Strategi och handlingsplan skall nu förankras. Dels hos ledningen och dels hos ambassadörer i verksamheten. Det börjar med tydliggöra behovet av förändring, värdet av lärande och att lärande inte längre bara är kurser.

Vi använder underlag från strategiarbetet för att stötta  kommunikation och aktiviteter runt framtidens lärande. Vi tydliggör vinster i verksamheten och räknar på business caset för tänkta initiativ.

Lärande har på kort tid förändrats stort. Det gäller allt från metoder, kultur till teknik. För att lyckas driva förändringarna arbetar vi med att upskilla medarbetarna i L&D teamet och de som skall driva initiativen.

 

 

Implementering

Vi börjar med att etablera teamet som skall driva förändringarna. Som en del i det stöttar jag med att utveckla de förmågor teamet behöver för att driva förändringen.

Som stöd för implementeringen får ni tillgång till LearningSuccess community med planer, instruktioner, mallar och videos som hjälper er. Jag bidrar också med veckovisa coachingsamtal för att följa upp och ge råd.

Utvärdera och förbättra

Att modernisera och förbättra lärandet är inget engångsarbete. Det bästa är att arbeta i små steg och ständigt utvärdera effekten. Genom att sätta mål och följa upp kan vi ständigt följa upp effekten av arbetet.

Mitt utvärderingsverktyg “bedömning av lärande organisation” ger också återkoppling på hur förändrinsarbetet går.

Baserat på utvärderingen bidrar jag med att föreslå förbättringsaktiviteter.