+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

NextMove – Ditt nästa steg mot en lärande organisation

 • Digitaliseringen ställer allt högre krav på nya förmågor hos medarbetare. Reskilling är nu kritiskt för många yrkesgrupper.
 • Lärande har blivit en ledningsfråga och är avgörande för företagets överlevnad.
 • För medarbetare är möjligheten att lära och utvecklas den viktigaste faktorn för att välja och stanna kvar hos en arbetsgivare.
 • Hur vi lär har ändrats drastiskt de senaste åren. En tilltagande digitalisering av lärande har gjort att vi vill lära i arbetet, från omvärlden och från andra.
 • För dig som leder utvecklingen av lärande i organisationen innebär det här stora utmaningar.

NextMove är ett erbjudande att ta fram en strategi för lärandet och hjälpa organisationen att möta utmaningarna ovan. Erbjudandet är för dig och teamet som arbetar med att utveckla lärandet i organisationen.

I en serie workshops guidar jag ditt team att ta fram en strategi för att gå bortom digitalisering av utbildningar, till ett läge där medarbetare driver sitt lärande själva, med kultur och teknik som möjliggörare och där lärandet sker i arbetet och genom samarbete.

Med NextMove skapar ni insikter om nuläge och trender, tar fram en vision och målbild, utvärderar möjligheter att nå dit och tar fram förändringskartan.

Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

Bidra mer till företagets och medarbetarnas utveckling

VARFÖR?

Vi behöver accelerera lärandet

Microsofts VD beskrev våren som att “Vi upplevde 2 års digital transformation på 2 månader”. Digitaliseringen tog ett stort kliv på kort tid. Konsekvenserna för lärande och utveckling är många. Vi behöver bl.a.:

 • snabbt omskola (re-skill) stora mängder anställda.
 • snabbt digitalisera initiativ inom lärande och utveckling.
 • öka effekten och få lärande att ske i arbetet och av samarbete.
 • utveckla medarbetarnas förmåga att lära – learnability.
 • skapa en kultur som uppmuntrar lärande.
 • fullt ut utnyttja tekniken för att förstärka lärandet.
 • synliggöra effekten av olika initiativ inom lärande.

En utbildningsfunktion som enbart fokuserar på utbildning riskerar att marginaliseras. Frågan är hur vi bättre bidrar till organisationens digitala transformation och konkurrenskraft.

FAKTARUTA: Lärandet avgörande för framgångsrika organisationer.

McKinsey, The Great Acceleration

Gapet mellan företag som drivs av innovation och snabbhet har ökat till övriga bolag. Företag på övre halvan satsar betydligt mer på lärande och bygger in lärandet i kulturen, arbetet och i samarbete.

Du som ansvarar för att driva lärandet i organisationen påverkar hur snabbt organisationen lär och hur bra ni är på att attrahera och utveckla medarbetare med rätt förmågor.

Det här är komplexa frågor. Lägg till en explosiv utveckling av teknologi inom lärande, nya generationers förändrade sätt att lära m.m. Det är inte konstigt att det är svårt att navigera och se vägen framåt.

Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

RESULTAT

Med NextMove visar ni vägen framåt

NextMove ger ditt team kartan och verktygen för att driva utvecklingen framåt. Ni tydliggör hur ni skapar mer värde för verksamheten. Hur ni bidrar till det allt snabbare kompetensskiftet. Hur ni driver utvecklingen mot en lärande organisation som snabbare möter nya affärsutmaningar.

Konkreta resultatet med NextMove är:

 • En tydlig vision och konkreta mål för lärandet i din organisation.
 • En strategi med prioriteringar för hur ni når målen.
 • En förändringskarta som visar de viktigaste initiativen.
 • Argumenten för ledningen samt uppskattning av vinster och kostnader.

Bilden nedan visar ett exempel på förändringskarta. Den visar prioriterade initiativ inom viktiga områden som kultur, teknik, metoder, förmågor etc. Förändringskartan kompletteras med beskrivning av initiativen och ger en bild av era nästa steg.

Med NextMove kan ni visa på de vinster och besparingar som kan göras, t.ex.:

 • Ökad tillgänglighet och effekt av utbildningsinsatser.
 • Kraftig kostnadsbesparing med digitalisering av utbildning.
 • Bättre anpassning till medarbetares behov av lärande.
 • Utnyttja kraften av informellt lärande i arbete och samarbete.
 • Värdet av ökad produktivitet och innovation.
 • Möjliggör digitalisering och andra affärsutmaningar genom att byggande av de förmågor som behövs.
Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

STEGVIS UTVECKLING

En utveckling i flera steg

Att utveckla lärandet i organisationen sker oftast i flera steg. Hur mycket vi kan förändra beror på vårt mandat hos ledningen, inflytande i verksamheten, tillgång till resurser, egen förmåga m.m.

I mitt arbete använder jag Bersin Deloitte´s forskning och “Learning Maturity Model”. Den stämmer väl överens med min erfarenheter. Enligt modellen finns det 4 tydliga nivåer att nå för en organisations lärande.

Digital lärande – Ett första steg är att nå fler medarbetare genom att digitalisera utbildningar, skapa mer effekt genom blandade lösningar, mäta och utvärdera, distribuera ansvar till verksamheten m.m

Individanpassat lärande – I ett andra steg erbjuder ni en mer individbaserad lärresa, med relevant innehåll från många flera källor än bara företagets LMS. Utbildningar integreras i de miljöer medarbetaren arbetar, t.ex. Teams. Ni möter bättre kraven på nya förmågor, på reskilling.

Kontinuerligt lärande – Nu lägger ni fokus på medarbetarens förmåga att själv driva sitt lärande. Ni arbetar med en kultur som stöttar och utvecklar lärande av erfarenheter, av samarbeta med andra och av kunskaper från omvärlden. Ni har medarbetare som är betydligt snabbare på att lära och utvecklas.

Integrerat lärande – Slutligen bygger ni in lärande i arbetssätt och i organisationen. Ni skapar ett naturligt lärande i arbetet genom att förse medarbetare med data, återkoppling och stöd. Ni organiserar för att öka lärande mellan kollegor, team och med omvärlden. Ni bygger på det sättet en organisation som är snabbare på att reagera på förändringar och att bygga nya förmågor.

Det finns många vinster av att utveckla lärandet i organisationen. Några exempel:

 • Enligt ATD och andra studier är omsättningen per anställd 2-3 gånger högre och vinsten 24% högre för de företag som har mest utvecklat lärande.
 • Enligt studier från Bersin Deloitte är vinstutvecklingen 3 gånger högre för företag som har mest utvecklat lärande.
 • Enligt andra studier från Bersin Deloitte har företag med utvecklat lärande dubbelt så hög innovationstakt och produktivitet.

För att lyckas behöver vi som arbetar med lärande arbeta holistiskt. Det räcker inte bara att införa nya metoder för lärande. Vi behöver också arbeta med kulturen, medarbetarnas lärförmåga, ledarskapet, teknik för lärande samt hur vi organiserar och stöttar lärandet.

Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

PROCESS

Så tar vi fram strategin

För att driva utvecklingen mot en lärande organisation enligt ovan behövs en tydlig vision och mätbara mål. Vi behöver också ta fram en strategi att arbeta efter med initiativ som är väl beskrivna.

Med NextMove erbjuder jag ett effektivt arbetssätt där ni på en serie workshops arbetar med att fram er vision, strategi och förändringskarta.

De metoder jag använder bygger på 25 års erfarenheter från strategiprojekt med många svenska stora företag. Det vilar också på en plattform av research och best-practice.

Hela processen bygger på agila principer och kan anpassas till just din organisations ambitioner. Bilden visar flödet i stort.

Vi arbetar med en serie webbmöten (eller fysiska när det fungerar). Inför varje möte gör ni förberedelser i form av inläsning/video samt utför uppgifter t.ex. att intervjua eller stämma av resultat med medarbetare.

På våra webbmöten arbetar vi med att bearbeta insikter, prioritera, brainstorma möjligheter, planera aktiviteter m.m.

Bilden nedan ger ett exempel på upplägg med möten och aktiviteter däremellan.

Klicka på skyltarna nedan för att lära mer om de olika stegen

Förändringsinsikt

Utan insikt om varför en förändring behöver ske är det svårt att inleda arbetet. Anledningarna är många t.ex. digitalisering, stora kompetensskiften, ändrade preferenser för lärande, nya metoder och ny teknik för lärande. Det är också en insikt om hur organisation ligger till när det gäller best-practice för modernt kontinuerligt lärande. Börja med att bygga insikterna i organisationen.

I NextMove inleder vi med att utbilda deltagarna i vad som krävs för att utveckla en lärande organisation.

Djup förståelse

För att göra strategiska val behövs en djup förståelse för de faktorer som påverkar lärandet i framtiden. Exempel är medarbetarnas behov och förväntningar, påverkan av digitalisering på arbetet, ledningens prioriteringar, trender, begränsningar/möjligheter i kultur, policies m.m.

Viktigt är också ditt teams förankring hos viktiga intressenter, inflytande i verksamheten, mandat, tillgång till resurser och egen förmåga.

Vi arbetar med ett urval av artiklar, med att intervjuare viktiga intressenter och med att presentera viktiga slutsatser på en workshop.

Steget skapar insikter om utmaningar och möjligheter för lärande i organisationen.

Vision & mål

Baserat på insikterna ovan skapar vi en vision. Det är en bild av hur vi vill att lärande skall ske i organisationen. Ett exempel från Ericsson:

Vi skapar också konkreta beskrivningar av vad visionen innebär för olika intressenter i organisationen. Det ligger som underlag till att visualisera visionen och för kommunikation.

Med en konsensus om visionen skapar vi tydliga och mätbara mål, både beteenden och mätbara data.

Möjligheter

Nu skapar vi möjligheter som gör att vi når målen. Det kan handla om en mängd saker, t.ex. att lära mer av erfarenheter, att kurera externa kurser, att bygga in stöd och lärande i system och processer etc.

Vi beskriver också förutsättningarna för att klara av ovanstående. Exempel är tillgänglig teknik, nödvändiga attityder och kultur eller tillräckliga förmågor hos de som leder förändringen.

Med levande historier om hur det kommer fungera stämmer vi av värdet med medarbetarna. På det sättet lär vi oss mer om vad som behövs och uppskattad nytta.

Avsluta med att prioritera genom att avväga möjligheter som bidrar mest till målen och med störst möjligheten att lyckas.

Testa och lär

Många av de möjligheter vi ser är i grunden hypoteser. Vi vet inte om det kommer fungera eller inte. Därför behöver vi testa innan vi går vidare och föreslår en implementation.

En test kan vara enkel, t.ex. att vi visar hur det kommer att fungera i ett bildspel. Det kan också krävas att vi gör en prototyp, t.ex. i SharePoint, eller låter en avdelning arbeta med en metod, t.ex. reflektion och delning av lärdomar.

Vi utvärderar om effekterna blir de vi tror, t.ex. med användarpaneler, intervjuer, enkäter etc. Det viktiga nu är att ta reda på nyttan och ge underlag för utformning.

Förändringskarta

Slutligen tar vi fram förändringskartan. Den visar när i tiden olika initiativ behöver tas och vilken kategori det handlar om, t.ex. IT, kultur, metoder, förmågor, organisation m.m.

För att beskriva helheten använder vi en anpassning av “Business Model Canvas” som ger en översiktlig bild av hur ni skall bedriva arbetet.

För de första initiativen tar vi också fram underlag som kan användas för att initiera ett projekt. Förutom initiativen tar vi fram ett business case, strategi för uppföljning och en kommunikationsplan.

Bilden visar ett exempel på en förändringskarta.

Som stöd för arbetet använder vi Microsoft Teams eller er egen samarbetsplattform. Där samlar vi videos, artiklar och mallar som används i arbetet. Med Teams funktioner genomför vi webbmöten, brainstormar med post-it och diskuterar i flödet. När det är möjligt och nödvändigt genomför vi förstås fysiska workshops.

Andra tips

 • NextMove är tänkt som ett första steg för teamet som vill komma igång med nästa steg. Organisationen som kommit längre och har ledningens stöd kommer troligen vilja genomföra ett mer omfattande arbete. Kontakta mig för förslag på upplägg.
 • Vill du främst skapa insikter om vad en lärande organisation är och få igång dialogen så rekommenderar jag föredraget “Skapa en lärande organisation“.
 • Har ditt team kommit längre så rekommenderar jag en heldags workshop (under COVID uppdelad i 2-3 webbmöten).
Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

ERFARENHET

Varför ta hjälp av mig?

Jag har hjälpt företag som Ericsson, SEB, Handelsbanken, Scania, Sandvik, ICA m.fl i arbetet med att ta fram sin strategi för lärande. I många fall har jag sedan varit med och implementerat initiativen. Totalt har jag deltagit i 30-talet projekt för att implementera olika delar av att skapa lärande organisationer.

Det gör att jag kan stötta dig i vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Det jag föreslår är alltid baserat på omfattande forskning och best-practice från bl.a. Deloitte Bersin, CEB, McKinsey, PwC, Towards Maturity m.fl.

Till slut är det alltid effektivt att använda en extern person för att facilitera en process för att säkra ett utifrån-in perspektiv.

Varför?ResultatStegvis utvecklingProcessErfarenhetSkicka info

SKICKA INFO

Skicka mer information

Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan nedan så tar jag kontakt med dig för ett samtal.

%d bloggare gillar detta: