Policy för personuppgiftshantering

Varför vi samlar in dina personuppgifter, hur länge vi gör det och våra legala grunder för behandlingen

Av Dataskyddslagstiftningen följer att all behandling av personuppgifter kräver att det anges ett specifikt ändamål för behandlingen, och att det finns en tillämplig rättslig grund (exempelvis ditt samtycke) för behandlingen. Vidare får personuppgifterna endast behandlas under en begränsad tidsperiod.

I tabellen nedan anger vi de olika situationer då vi samlar in personuppgifter som avser dig, och för vilka ändamål vi då behandlar dina personuppgifter, hur länge vi lagrar och behandlar personuppgifterna, och på vilken grund behandlingen sker.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan och aldrig för något ändamål som är oförenligt med dessa. Vi kommer vidare endast att behandla personuppgifterna under den tidsperiod som framgår nedan, såvida det inte krävs av tillämplig lag (exempelvis bokföringslagen) att vi ska behandla personuppgifterna under en längre tidsperiod än vad som anges nedan (i sådant fall kommer vi dock endast att behandla dina personuppgifter i den utsträckning sådan tillämplig lag kräver detta).

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att våra och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

 

De situationer då vi samlar in data om dig:

Utbildning, kurser, seminarium och andra events

Behandling: När du anmäler dig till våra utbildningar, kurser, seminarium och behandlar vi dina uppgifter för att kunna anordna och administrera eventet/kursen.

Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra avtal med dig.

Lagringstid: Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt våra rutiner, beroende på vilken typ av kurs/utbildning du deltagit i.

Affärskontakter och intresseanmälningar

Behandling: Personuppgifter om affärskontakter och de som anmält intresse till våra kurser och events registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Se även vår behandling av personuppgifter vid marknadsföring nedan.

Rättslig grund: Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet.

Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen och raderar personuppgifterna så snart som möjligt när du väljer att inte längre motta marknadsföring från oss.

Marknadsföring

Behandling: Vi behandlar epostadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter, exempelvis genom nyhetsbrev. Vi inhämtar i vissa fall uppgifter från adressleverantörer (ex. Bisnode) som omfattar bl.a. företagsnamn, personnamn, e-postadresser, titel/tjänst, bransch, etc. Detta sker primärt i syfte att göra inbjudningar till event, bedriva marknadsföring och/eller för annan kommunikation med en viss målgrupp som vi bedömer har behov och/eller intresse av de produkter och/eller tjänster som vi erbjuder.

Rättslig grund: Personuppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som  utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Lagringstid: Du kan välja att inte längre ta emot vårt utskick via en länk längst ned i det e-mail du får av oss. Om du väljer att avsluta utskicket kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan grund för att behålla personuppgifterna (t.ex. ett användarkonto eller pågående kundtjänstärende).

Nyhetsbrev

Behandling: Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra utskicken i enlighet med din begäran.

Rättslig grund: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig dels för fullgörande av avtal med dig, dels för uppfyllandet av vårt berättigade intresse att kunna genomföra utskicken i enlighet med din begäran.

Lagringstid: Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i det e-mail du får av oss. Om du avslutar prenumerationen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan grund för att behålla personuppgifterna (t.ex. ett användarkonto eller pågående kundtjänstärende).

Statistik

Behandling: Vi behandlar användargenererad data såsom klick- och besökshistorik, tekniska data rörande enheter som används samt information om interaktion med oss såsom uppgifter om hur länge sidor har besökts och hur sidor har nåtts. Insamling av ovannämnda data sker via cookies. 

Rättslig grund: Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra system samt för statistikändamål och kvalitetsarbete. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Lagringstid: Personuppgifterna raderas i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy.

Uppgift om undersökningar och enkätsvar

Behandling: Vi behandlar personuppgifter för enkäter och undersökningar som utförs i syfte att utvärdera kurser och program samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av vårt berättigade intresse att utveckla våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifterna gallras enligt våra rutiner, dock senast 3 år efter avslutad utbildning/kurs.

 

Delning av dina personuppgifter med andra, och överföring av personuppgifter till tredje land

Delning av dina personuppgifter med andra aktörer kan komma att ske i följande situationer:

Vi anlitar andra företag för att utföra tjänster åt oss, som i vissa fall innebär att de behöver behandla dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänster inkluderar IT-tjänster, marknadsföringstjänster, utbildnings- och rekryteringstjänster, tryck- och adresseringstjänster, distributionstjänster, betallösningar och catering. Dessa företag kallas för personuppgiftsbiträden, och de får endast behandla personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi ingår avtal med varje personuppgiftsbiträde, i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen, för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och se till att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och de säkerhetskrav som följer av Dataskyddslagstiftningen.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om FLO förvärvas av, eller fusioneras med, ett annat företag. Vi överför i regel inte dina personuppgifter till någon aktör i land utanför EU/EES-området (s.k. ”tredje land”). Om vi i undantagsfall skulle göra detta, tillser vi att överföringen sker i enlighet med de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen, såsom genom användning av EU:s standardavtalsklausuler (i tillämpliga fall, med kompletterande skyddsåtgärder). Om överföringen sker till ett personuppgiftsbiträde, tillser vi att vårt avtal med personuppgiftsbiträdet reglerar detta och att överföringen sker i enlighet med de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen.

I övrigt lämnar vi endast ut dina personuppgifter om tvingande lag så kräver eller om du samtyckt till utlämningen. Vi säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter, särskilt för att skydda dem från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter, i enlighet med vad som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Dina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen inkluderar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av denna policy.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 dataskyddsförordningen har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 dataskyddsförordningen rätt att få personuppgifterna raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 dataskyddsförordningen rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 dataskyddsförordningen har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan
    personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 dataskyddsförordningen har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över personuppgiftbehandling.

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling eller önskar utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss på gärna på kundtjanst@chef.se eller via post enligt nedan:

FLO Johan Skoglöf, Sturgränd 8, 182 73 Stocksund

eller via telefon på 0708-74 24 61.

Ändringar i denna policy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, beroende på exempelvis ändringar i vår behandling av dina personuppgifter, varvid en uppdaterad version av denna integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Alla ändringar av integritetspolicyn kommer att vara i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen. 

Senast revidering av policy: 2021-01-22