Projekt jag genomfört

Under mina numera dryga 25 år i branschen har jag hunnit med att genomföra ett stort antal projekt. Nedan presenterar jag ett par av de projekt jag genomfört de senaste åren.

Handelsbanken Handelsbanken – Införande av nytt LMS för utbildning, kompetenshantering och utvecklingssamtal (2016 – pågår)

Handelsbanken moderniserar sina processer och system för kompetensutveckling för att möta kommande förändringar inom branschen. Jag hjälper till med upphandling och införande av system för detta. Som projektledare har jag stöttat processen att skapa gemensamma krav mellan länder och enheter, att upphandla ett LMS, migrera ett flertal existerande system till det nya systemet. Jag har säkerställt införande av en första release som omfattar utbildning och certifieringar i 6 länder. Just nu arbetar jag med införande av en lösning för kompetenshantering och utvecklingssamtal.

hm H&M – Utbildningslösning för logistiksystem (2015 – 2016)

H&M inför nytt logistiksystem globalt. Jag stöttade arbetet med att ta fram utformningen av en digital utbildningslösning som möjliggör snabbare införande vid lansering i nya länder.

seb SEB – Ny strategi för lärande (2016)

SEB uppdaterar sin strategi för lärande för att möta de snabba förändringarna inom bank och finans. Jag faciliterade strategiarbetet och framtagandet av en handlingsplan.

logo_sandvik Sandvik – ”Learning Strategic Direction 2020” (2014 – 2015)

Sandvik vill utveckla sitt lärande för att möta de mål och utmaningar som Sandviks 2020 strategi innebär. Målet är att bli ”best-in-class” inom lärande i sin bransch. Jag har genomfört en förstudie som inneburit att kartlägga nuläget inom lärande i Sandvik och sedan titta på strategi och trender för att hitta en önskat läge. Resultatet har blivit en ”roadmap” som visar på de projekt som behöver göras för att förbättra den lärande organisationen.

logo_sos SOS Alarm – Förstudie kompetenshantering och nytt LMS (2014 – 2015)

SOS Alarm har ett behov att tydliggöra kompetenskrav och lättare göra bedömningar av anställdas kompetenser. Man har också ett behov att stötta kompetenshantering, lärande och ev. andra HR processer med ett nytt system. Under 2014 har jag genomfört förstudie som pekat på de viktigaste behoven av förbättringar. Ett av dessa är ett system som möjliggör och förenklar bättre planering och uppföljning av kompetenser och utbildningsaktiviteter. Jag ledde en förstudie för att förtydliga kraven på ett LMS.

scania SCANIA – Stöttar införandet av global kompetensutveckling (2013 – 2016)

SCANIA vill vidareutveckla sin globala kompetensutveckling. Målet är att kunna identifiera kompetensbehov vid förändringar i verksamheten, uppdatera roller, tillhandahålla relevant lärande och utvecklingsstöd och kunna följa upp på en global nivå. Under 2013 har jag varit projektledare för en förstudie med syfte att identifiera affärsbehov, bedöma nuvarande situation och skapa rekommendationer för förbättringar.

Förstudien har tittat på organisation, processer och arbetssätt för kompetenshantering, men också undersökt behovet av systemstöd. När det gäller systemstöd har vi också undersökt organisationens behov och krav och jämfört mot Scanias nuvarande LMS och andra på marknaden.

Förstudien har resulterat i projekt för att upphandla ett nytt LMS, etablera en global kompetens- och karriärmodell samt att etablera ett verksamhetsansvar för kompetenssäkring. Jag leder just nu en pilotfas där grundläggande arbetssätt skall tas fram och testas i ett antal piloter.

seb SEB – Etablera förmåga att producera Rapid eLearning (2013)

SE Banken har under de senaste åren förändrat och ökat förmågan i sin utbildningsorganisation. Min kollega Lotta Sundell har drivit förändringsarbetet från Learntechs sida. I nuvarande fas etableras ansvar och förmågan att driva lärande ute i organisationen. För att öka hastighet och anpassning till affärsbehov skall nu ämnesexperter ute i verksamheten kunna producera eLektioner (Rapid eLearning) och eInstruktioner (t.ex. video och skärminspelningar).

Min uppgift har varit att upphandla verktyg för Rapid eLearning och för eInstruktioner. En andra upphandling har gällt producenter som snabbt och kostnadseffektivt kan producera Rapid eLearning. Båda dessa upphandlingr har gett en bra genomlysning av marknaderna för Rapid eLearning och eInstruktioner.

Handelsbanken Handelsbanken – Identifiera utvecklingsområden (2013)

Som ett led i pågående utvecklingsarbete, ville utbildningsfunktionen på Handelsbanken identifiera prioriterade utvecklingsområden. Tillsammans med HR och utbildningsorganisationen genomförde jag en serie workshops med start i Handelsbankens behov och strategier och som resulterade i ett antal prioriterade utvecklingsprojekt.

ToyotaIndustries Toyota Industries – eLearning för Toyota Industries Business Practices (2012 – 2013)

Toyota Industries implementerade Toyota Industries Business Practices (TIBP) i deras europeiska bolag. Jag stöttade med att utforma ett förändrings- och utbildningsprogram och ledde även utvecklingen av 7 eLektioner runt TIBP.

Volvo Volvo Group – Tagit fram strategi och krav på nytt LMS (2012)

Volvo har ett antal LMS inom olika verksamheter inklusive ett egenutvecklat LMS. Uppdraget, med Volvo IT, som uppdragsgivare gick ut på att samla behov och krav från olika verksamheter, t.ex. Lastvagnar, Penta, Construction Equipment m.fl. samt att ta fram en strategi för framtida LMS med inriktning att gå mot ett gemensamt LMS.

ericsson.jpg Ericsson – Stöttat uppbyggnaden av den interna utbildningsfunktionen (2007 – 2012)

Ericsson har sedan ett antal år byggt upp en distribuerad organisation för den interna utbildningen. Jag genomförde de första studierna 2007/2008, deltog i att etablera de processer och system som behövdes under 2009 samtidigt som konceptet testades på viktiga områden som t.ex. 4G.

Projektet har inneburit kravställning, utveckling och driftsättning av ett helt nytt koncept för ”Läportaler” inom Ericsson. Det har också inneburit framtagning av processer, verktyg och metoder för framtagning av interaktiv utbildning samt metoder för utvärdering av användande och effekt av lärande aktiviteter.

Under 2009-2011 var jag ansvarig för att ta fram arbetssättet bakom Ericsson Academy samt ledde en intern grupp på Ericsson med 9 konsulter som implementerade arbetssättet inom de olika affärsområdena. Ericsson Academy har med detta koncept gått från 0 till 30.000 unika användare varje månad på 2 år. Projektet har involverat ett flertal konsulter från Learntech.

csn CSN – Infört kompetensprocess och stöttat upphandling av LMS (2011 – 2012)

CSN omvandlar sin utbildningsfunktion till att bättre möta de kompetenskrav som finns i organisationen samt till att använda flexibelt lärande. Learntech stöttade CSN att ta implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetenshantering. Projektet har inneburit framtagning av mallar och arbetssätt för att ta fram kompetensprofiler. Vi har även implementering av process för att utforma kursmaterial motsvarande de kompetensgap som finns. Implementering av process och metoder för framtagning av interaktiv utbildning; Rapid eLearning. Kravställning och upphandling av ett kursadministrativt system, ett LMS.

saab_auto SAAB Automobil – Stöttat upphandling av nytt LMS (2009 – 2010)

Som ett led i nystarten efter separationen med GM behövde SAAB uppdatera hela arbetssättet för sin Akademi. Jag deltog tillsammans med mina kollegor i processen med att kravställa och upphandla plattformar för en lärportal samt ett kursadministrativt system, ett LMS.

toyota Toyota Material Handling – Infört kompetensprocess och LMS (2008 – 2009)

Jag har tidigare arbetat med TMHE (tidigare BT Truckar) när det gäller eKurser för servicetekniker över hela världen samt upphandling och implementation av ett LMS. Under 2008-09 stöttade jag Toyota i att ta fram en process för Toyota Material Handlings inom utbildning och kompetenshantering för Europa. Projektet innebar implementering av en process för systematisk kompetenshantering, från definition av kompetensprofiler till framtagning av interaktiv utbildning.

hägglunds Hägglunds Drives – Infört LMS och framtagning produktkurser (2008)

Hägglunds har de senaste åren upplevt en stark internationell expansion. Det ställer höga krav på att anställa och utbilda nya tekniker. Jag stöttade under 2008 Hägglunds med att ta fram ett koncept för eKurser som skall komplettera utbudet av klassrumskurser. Jag har inom ramen för detta projekt lett produktionen av en första eKurs samt etablerat ett kursadministrativt system, ett LMS lämpligt för detta första steg.

wallenius Wallenius Wilhelmsen Logistic – Infört LMS och förändringsprogram för Customer Care (2006 – 2008)

WWL implementerade som ett led i sitt ”Customer Care Competence Development Iniative” en webbaserad lösning för kompetensstöd. Jag ansvarade för behovsanalys, nedbrytning av verksamhetsmål till utbildningsmål, utformning av webaserad lösning för kompetensstöd, upphandling och ledning av resurser för produktion av innehåll, upphandling och driftsättning av portal/LMS samt initiering av förändringsarbete. Lösningen har implementerats i hela världen.

lernia Lernia – Stöttat upphanding av LMS samt process för utveckling av eKurser (2006 – 2007)

Lernia utvecklar sin utbildningsverksamhet till nya företagsmarknader och lägger därmed till nya webbaserade tjänster och kurserbjudanden. I uppdraget ingick att utveckla en modell för utveckling av e-baserade kurser, inkluderande analys av kursmål, val av utbildningsmetoder samt egen produktion av eKurser m.h.a. verktyg för Rapid e-Learning. I uppdraget har också ingått att ta fram en kravspecifikation för upphandling av LMS samt att utvärdera leverantörer.

 saab_aero Saab Aerosystem – Stöttat upphandling och produktion av eKurser och LMS för Gripen Sydafrika (2005 – 2007)

SAAB hade kravet att leverera en eKurs för piloter och tekniker i samband med leveransen av Gripen till Sydafrika. Projektet var ett av de största i Europa inom eLearning. I mitt uppdrag ingick att genomföra analyser, design och ta fram kravspecar för eKurser, LMS och produktionsmiljö. I mitt uppdrag ingick också att ansvara för processer, systemstöd och utbilda personal på SAAB för att kunna sköta stora delar av framtagningen internt.

 johndeere John Deere – Infört arbetssätt för Rapid eLearning (2006)

JohnDeere utvecklar sin kundutbildning till att även inkludera eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en modell som JohnDeere kan använda för att själva ta fram eKurser, samt att utbilda personal inom utbildningsavdelningen på verktyg för Rapid e-Learning.

 forsvarsmakten Försvarsmakten – Infört riktlinjer för SCORM (2003 och 2006)

Framtagning av försvarsmaktens riktlinjer för e-Learning standards (SCORM). I ett senare uppdrag ingick att uppdatera försvarsmaktens riktlinjer efter de erfarenheter som gjorts sedan 2004 och efter funktionaliteten i IBM LMS.

 bt BT Truckar – Etablera produktionsförmåga för eLektioner (2005 – 2006)

Jag stöttade BT i att etablera förmåga att producera eLektioner för säljare och servicepersonal. I uppdraget ingick att implementera ett LMS, etablera utvecklingsprocess för eLektioner, utbilda personal i verktyg och metoder samt stöttande under de första produktionerna.

 folksam Folksam – Infört processer och stöd för intern (e)kursutveckling (2004 – 2005)

Folksam har de senaste åren byggt upp en e-Baserad kompetensförsörjning och därmed ersatt stora delar av den lärarledda utbildningsverksamheten. I uppdraget har ingått att stötta den interna produktionsgruppen genom att ta fram en utvecklingsmodell, instruktioner, mallar och att utbilda/stötta. Speciellt fokus har lagts på de tidigare faserna att identifiera vilka typer av kompetensstöd som svarar mot behov av förbättrade prestationer.

unhcr UNHCR – Upphandlat produktion av eKurs (2004)

UNHCR fick 2004 i uppdrag att ta fram en eKurs med syfte att informera elever i årskurs 8 om Genévekonventionen och flyktingars situation. I uppdraget ingick att studera problembilden (fördomar), ta fram kravspecifikationer samt att upphandla en producent av eKursen.

 fmv FMV – Projektledning produktion av eKurser för Stridsvagn Leopard (2002 – 2004)

FMV hade som uppdrag att upphandla produktion av en eKurs för Stridsvagn Leopard. I uppdraget ingick att genomföra behovsanalyser, skapa design för kurserna, upprätta kravspecifikationer samt att stötta projektledningen. Speciellt fokus är lagt på att ta fram ett webbaserat produktionsstöd som medgav att flera producenter och upp till 40 personer samarbetade runt framtagningen av eKursen.

 kongsberg Kongsberg Defence – Upphandlat LMS samt producent för eKurser (2002)

Kongsberg Defence hade som uppdrag att leverera en integrerad utbildningsmiljö för Stridsfordon 90, inkluderande Simulatorer och eKurser. I uppdraget ingick att ta fram en kravspecifikation för en teknisk plattform (LMS) och att upphandla en underleverantör.

Tillbaka till toppen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.